ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
“Đoàn kết – Hội nhập – Năng Động – Trí tuệ – Trách nhiệm”

Tính đến nay, Trường đã thực hiện trên 550 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Trong đó, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên đã triển khai được:

25 đề tài cấp Nhà nước
32 đề tài cấp Bộ;
22 đề tài cấp Sở;
04 dự án Hợp tác quốc tế
516 đề tài cấp Trường
712 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
855 bài báo trong và ngoài nước có ISSN
671 bài báo trong hệ thống ISI/SCOPUS
Thông qua nhiều đề tài nghiên cứu nhà Trường đã chuyển giao các mô hình, thiết bị, sản phẩm và quy trình công nghệ có đóng góp mới về mặt lý luận khoa học; có giá trị ứng dụng cao.

Nghiên cứu

NTTU – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ cao; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; là trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhà Trường luôn bám sát hướng nghiên cứu phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Tp. Hồ Chí Minh và đất nước, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế; với mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng.