ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
“Đoàn kết – Hội nhập – Năng Động – Trí tuệ – Trách nhiệm”

  • Với CLB Doanh nghiệp có 650 thành viên thường xuyên hoạt động.
  • 05 Câu lạc bộ doanh nghiệp thuộc các khối ngành gồm: Khối Kinh tế, Khối Khoa học kỹ thuật, khối Sức khoẻ.
  • Giới thiệu việc làm cho 6.415 sinh viên hàng năm.
  • Ban Liên lạc Cựu sinh viên với hơn 1000 cựu sinh viên theo các nhóm ngành nghề khác nhau.