Ban liên lạc Cựu sinh viên

Ban lien lạc cựu sinh viên được hình thành trên nền tảng ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của nhà trường dành cho sinh viên sau khi theo học tại trường đồng thời cùng các sinh viên đã thành đạt tiếp tục giúp đỡ các sinh viên đang theo học thong qua các hoạt động quay về trường tuyển dụng các sinh viên khoá sau, hỗ trợ tiếp nhận thực tập sinh viên mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *